2019 Chevrolet Malibu Redline Edition (1.5l Turbo)